6 sposobów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców wprowadzonych Tarczą Antykryzysową.

Też postanowiłam zmierzyć się z Tarczą Antykryzysową. W ramach niniejszego wpisu chciałabym usystematyzować dla Was wprowadzone instrumenty wsparcia finansowego, o których zapewne już słyszeliście, ale które wzbudzają wiele wątpliwości. Poniżej przedstawiam kto, na jakich zasadach i z jakiego rodzaju pomocy finansowej może skorzystać na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowej oraz niektórych innych ustaw (dalej: Tarcza Antykryzysowa). Mam nadzieję, że pomimo wszystko, wśród proponowanych rozwiązań, znajdziecie coś dla siebie.

Ze względu na to, że na stronach rządowych pojawiły się różne wersje projektu ustawy z 31 marca 2020 r. z ostrożności wskazuję, że poniższe rozważania, zostały oparte o tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw z 31 marca 2020 r. poz. 568, oraz na stronie www.gov.pl.

1. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

Kto może skorzystać?

Wsparcie jest dedykowane dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości i stanu zatrudnienia, który:

 1. w następstwie wystąpienia COVID-19 doświadczył spadku obrotów gospodarczych;

Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o świadczenie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o świadczenie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2. w następstwie zagrożenia COVID-19 wprowadził wobec pracowników przestój ekonomiczny albo obniżony wymiar czasu pracy;

3. nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku gdy:

 • zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności albo
 • zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych rozumianego jako spadek sprzedaży towarów lub usług, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;

4. wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.)

W jakiej wysokości będzie udzielana pomoc ?

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy polegają na:

 1. przyznaniu środków pieniężnych na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w części należnej od pracodawcy.
 2. dofinansowaniu wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19

Świadczenia pieniężne na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników:

 • w przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym – 50% krajowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

UWAGA: Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przepis ten, jak i kilka innych, wskazywanych poniżej, odnoszących się o kryterium przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS jest o tyle niefortunny, że obecnie nie są jeszcze znane dane GUS na temat wysokości przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. Oznacza to, że rozpoznawanie obecnie składanych wniosków może ulec przedłużeniu do czasu opublikowania przez Prezesa GUS danych o przeciętnym, miesięcznym wynagrodzeniu za pierwszy kwartał 2020 r.

 • w przypadku pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy o 20%, ale nie więcej niż do 0/5 etatu – połowa wynagrodzenie pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

UWAGA: Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Z kolei, środki pieniężne na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy będą udzielane w wysokości składek w części należnej od pracodawcy, obliczonych od w/w świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.

UWAGA: Przez pracownika należy rozumieć osoby zatrudnione zarówno na umowach o pracę, czy umowach o pracę nakładczą, jak również osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług o charakterze cywilnoprawnym. Wsparcie finansowe otrzyma także rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub inna spółdzielnia zajmująca się produkcją rolną zatrudniająca pracowników na podstawie innych umów. 

Przez jaki okres będzie udzielana pomoc?

Pomoc będzie udzielana przez łączny okres 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia

W jaki sposób pracodawca może wprowadzić obniżony wymiar czasu pracy i obniżone wynagrodzenie?

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Z czego kwota stanowiąca 50% krajowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, zostanie pokryta z dofinansowania.

Pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Z czego połowa wynagrodzenie pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy, jednak nie więcej niż kwota stanowiąca 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zostanie pokryta z dofinansowania.

Warunki i tryb wykonywania pracy w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawartym z:

 • reprezentatywnymi organizacjami związkowymi;
 • zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa;
 • przedstawicielami pracowników wyłonionymi w sposób przyjęty u pracodawcy, a jeżeli jest to nie możliwe z powodu COVID-19, w szczególności ze względu na liczne nieobecności pracowników, wówczas porozumienie może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi uprzednio dla innych celów.

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi racy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Przy wprowadzaniu nowych warunków i trybu pracy w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, nie znajdą zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o wypowiadaniu warunków pracy i płacy (o wypowiedzeniu zmieniającym).

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Informacje na temat opisywanego wsparcia znajdziecie między innymi na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

2. Świadczenie postojowe

Kto może skorzystać?

Świadczenie postojowe jest dedykowane dla:

 1. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które rozpoczęły prowadzenie tej działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. oraz
 • nie zawiesiły prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 • zawiesiły prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

Uwaga: wskazane wymogi nie dotyczą osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj.:

 • u której wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku;
 • jako podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowania podatkiem VAT, jeżeli przewidywana przez nią wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł.
 • nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu np. z tytułu umowy o pracę;

2. osób wykonujących umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisu Kodeksu cywilnego,

 • które umowy cywilnoprawne zawarły przed dniem 1 lutego 2020 r.;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

Przy czym w/w osoby nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Świadczenie postojowe jest przyznawane:

 • obywatelowi RP;
 • obywatelowi państw członkowskich UE oraz obywatelowi Norwegii, Islandii, Liechtenstein i Szwajcarii, posiadającemu prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP;
 • cudzoziemcowi legalnie przebywającemu na terytorium RP.

Świadczenie jest przyznawane, gdy w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej, albo w prowadzeniu działalności gospodarczej przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którym została zawarta umowa cywilnoprawna.

W jakiej wysokości jest przyznawane świadczenie?

Świadczenie postojowe przysługuje co do zasady w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020, czyli w kwocie 2.080,00 zł.

Jednak w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych

Z kolei, w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą:

 • u której wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. (przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku), albo
 • jako podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowania podatkiem VAT, jeżeli przewidywana przez nią wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł.

świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania świadczenia postojowego należy w ZUS złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia postojowego. Przy czym osoba wykonująca umowę cywilnoprawną składa wniosek za pośrednictwem swojego zleceniodawcy/zamawiającego.

Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie do sądu powszechnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, złożonego za pośrednictwem ZUS, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

3. Umowa na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowniczych

Kto może skorzystać?

Ta forma wsparcia jest dedykowana dla każdego mikro, małego i średniego przedsiębiorcy.

Na podstawie zawartej umowy starosta przyzna przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Ku pamięci! Kim jest mikro, mały i średni przedsiębiorca?

Mikro przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

– i który nie jest mikro przedsiębiorcą;

Średni przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

– i który nie jest mikro przedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

Uwaga! Dofinansowanie obejmie nie tylko pracowników w stosunku pracy, ale także osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania?

Dofinansowanie zostanie przyznane w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie zostanie przyznane przedsiębiorcy, w stosunku do którego nie zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości oraz który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W jakiej wysokości jest przyznawane dofinansowanie?

W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek ?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru  przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W przypadku przyznania dofinansowania przedsiębiorca jest zobowiązany utrzymać w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania praz po zakończenia dofinansowania przez okres równy temu okresowi (czyli maksymalnie przez okres 6 miesięcy), pod rygorem wezwania przedsiębiorcy do zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania pracownika w zatrudnieniu.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku – informacje na temat tej formy wsparcia.

4. Umowa o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Kto może skorzystać ?

Z tej formy wsparcia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolnicze działalności gospodarcze i nie zatrudniające pracowników, w przypadku spadku ich obrotu gospodarczego w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie zostanie przyznane przedsiębiorcy, w stosunku do którego nie zaistniały przesłanki do ogłoszenia upadłości oraz który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W jakiej wysokości jest przyznawane dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania wynosi w przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na jaki zostało przyznane dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi, pod rygorem wezwania do zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku – informacje na temat tej formy wsparcia.

5. Jednorazowa pożyczka w wysokości 5.000 zł

Z tej formy wsparcia mogą się skorzystać tylko mikro przedsiębiorcy ;

Pożyczka jest udzielana przez starostę na podstawie zwartej umowy ze środków Funduszu Pracy, w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Maksymalna kwota pożyczki to 5.000 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku na swojej stronie internetowej podał informację, że już pierwsza taka pożyczka została wypłacona 3 kwietnia 2020 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku – informacje na temat tej formy wsparcia.

6. Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

Kto może skorzystać?

Ze zwolnienia mogą skorzystać:

 • płatnicy składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
 • płatnicy składek, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;
 • duchowni będący płatnikami składek;

Wysokość wsparcia finansowego

Zwolnienie obejmuje składki na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 r.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do ZUS najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Warunkiem zwolnienia z opłacania składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba ze płatnik składek jest zwolniony z tego obowiązku.

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania składek następuje w drodze decyzji, na którą przysługuje prawo do wniesienie wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy

Jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki podlegające zwolnieniu z obowiązku ich opłacenia, uznaje się za składki opłacone. 

ZUS-informacje na temat tej formy wsparcia.

Katarzyna Ludwichowska-radca prawny

Kilka słów o tym czym jest Web Summit i co ja tam robiłam

Jest to największa na świecie konferencja o nowych technologiach i dla nowych technologii. Idea stworzona przez Irlandczyka Paddy Cosgrave’a. Od 2016 r. Web Summint corocznie odbywa się w Lizbonie. Z jednej strony, konferencja jest ciekawym wydarzeniem naukowym i poznawczym, podczas którego są poruszane najważniejsze problemy współczesnego świata. Praktycznie każda dziedzina życia jest omówiona w kontekście wpływu na nią nowych technologii. Z drugiej strony, jest to cudowne miejsce dla biznesu, stworzone po to by kojarzyć młode i innowacyjne startup’y z inwestorami.  Obecnie Web Summit jest uważane za najważniejsze wydarzenie w branży tech na świecie.

Na początku listopada brałam udział w tegorocznym Web Summit 2019. Mogłoby się wydawać, że nie jest to miejsce dla prawnika. A jednak wyjechałam z Lizbony z kilkoma spostrzeżeniami zawodowymi: po pierwsze, że prawo i prawnicy nie nadążają za zmieniającym się światem nowych technologii. Nowe zjawiska i problemy globalne, cywilizacyjne potrzebują pilnie nowych, mądrych regulacji prawnych. Wiele wystąpień kończyło się właśnie taką konkluzją. Po drugie, że niezależnie od tego jak jesteśmy nowocześni i jak innowacyjne technologie tworzymy, zawsze w każdej dziedzinie życia, w każdej branży, w każdym miejscu pracy należy pamiętać o uniwersalnych wartościach opisanych jeszcze przez starożytnych filozofów: zaufanie, solidarność, wolność, rzetelna wiedza i edukacja, demokratyczne państwo prawa. Na tych bowiem wartościach powinien opierać się świat biznesu, a także świat prawa.

Najlepszym przykładem tego, że regulacje prawne, nawet tylko w minimalnym zakresie, są potrzebne, jest Internet. Funkcjonowanie i korzystanie z Internetu nie zostało uregulowane od początku jego istnienia, od 50 lat. W konsekwencji, dzisiaj borykamy się z takimi zjawiskami jak naruszanie prywatności w sieci, nieuczciwy handel on – line, fake news, mowa nienawiści, manipulacje podczas kampanii wyborczych (np. sprawa Cambridge Analitica). W pewnym momencie naszego rozwoju cywilizacyjnego została przekroczona granica pomiędzy wolnością słowa i ekspresji jaką niesie Internet, a godnością i prywatnością człowieka. Brak skutecznych regulacji prawnych w tym temacie powoduje, że obecnie jesteśmy bezradni i dopiero poszukujemy rozwiązań prawnych.

W zakresie moich zainteresowań znalazł się całodniowy panel poświęcony ochronie środowiska – planet:tech. Kryzys klimatyczny i konieczność zapobieżenia wzrostowi globalnej temperatury powinny determinować działania przedsiębiorców do przeorganizowania swoich modeli biznesowych i wyjścia naprzeciw tworzącym się trendom konsumpcyjnym, w szczególności poprzez:

 • zmianę linii produkcyjnych i nastawienie na wykorzystywanie materiałów naturalnych lub pochodzących z recyclingu;
 • eliminowane plastiku już na etapie projektowania produktu;
 • rozwój transportu komunalnego i usług związanych z alternatywnymi środkami przemieszczania się jak np. hulajnogi, czy rowery miejskie;
 • odchodzenie od kupowania samochodów na rzecz carsharing’u;
 • całkowite wyeliminowanie z obrotu jednorazowych naczyń.

Szczególnie doniośle wybrzmiały słowa Christiany Figueres, która w latach 2010-2016 jako Sekretarz Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) nadzorowała prace nad historycznym Porozumieniem Paryskim. Wskazała, że czas wielkich korporacji węglowych i paliwowych dobiegł końca. Nie jest już ani opłacalna, ani praktyczna produkcja energii elektrycznej z węgla czy z gazu. Odnawialne źródła energii są wszędzie. Takiej energii nie trzeba importować, jest uniwersalna, nie wymaga ogromnych nakładów. Przykład, wielkie tereny Afryki do tej pory nie były zaopatrzone w prąd elektryczny, gdyż doprowadzenie infrastruktury przesyłowej wiązało się z ogromnymi kosztami. Natomiast obecnie, rozwój fotowoltaiki stwarza nową perspektywę dla państw trzecich, perspektywę dostępu do prądu.

Oprócz ochrony środowiska tematami szeroko poruszanymi w czasie konferencji, a które pozostają w kręgu moich zainteresowań zawodowych były: przyszłość rynku pracy,  ochrona prawna sygnalistów, oraz ochrona danych osobowych

Przepisy polskiego prawa pracy, stworzone w latach ‘60-‘70 XX wieku, w epoce gospodarki rolnej i hut, są nieadekwatne do obecnych potrzeb rynku pracy. Obecnie ludzie są elastyczni, chcą podróżować, zmieniać miejsca zamieszkania, podążać za swoimi marzeniami, zatem wykonywanie pracy też musi być elastyczne. Nikt nie chce być przywiązany do miejsca pracy i czasu pracy, liczy się efekt, rezultat. Powszechne w Polsce zjawisko zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, choć zabronione przez polski Kodeks pracy, jest w pewnym stopniu przejawem tej potrzeby elastyczności. Prawo pracy musi w końcu zmierzyć się z tym jak stworzyć elastyczne warunki zatrudnienia, przy jednoczesnym zapewnieniu podstawowych praw socjalnych i pracowniczych.

Prawo pracy musi się także zmierzyć z tematem whistleblowing’u, czyli tego jak chronić osoby zgłaszające przypadki naruszenia prawa, jak chronić sygnalistów. Rzecznik Praw Obywatelskich od wielu lat zabiega o wprowadzenie w polskim systemie prawnym ustawy chroniącej sygnalistów, na razie bez rezultatu. Na poziomie UE temat był bardzo szeroko omawiany w tym roku w kwietniu, kiedy to Parlament Europejski przyjął tekst dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.  Web Summit także pokazało, że brakuje regulacji prawnych w tym temacie. Sygnaliści to szczególna grupa ludzi o wyjątkowej konstrukcji psychicznej, którzy zdobywają się na to, aby w swoim środowisku pracy, w swojej korporacji wprost wytknąć i nazwać nieprawidłowości: np. ujawniają zjawiska korupcyjne, ujawniają nieprawidłowości finansowe, nadużycia przy przetwarzaniu danych osobowych, czy też naruszenia przepisów bhp mające kluczowe znaczenia dla ochrony życia i zdrowia. Z reguły takie zachowanie kończy się utratą pracy, wyeliminowaniem z życia zawodowego. Jest to szczególna grupa ludzi, która wymaga szczególnej ochrony prawnej.

Ponad siedemdziesiąt tysięcy osób zebrało wystąpienie on-line Edwarda Snowden’a na temat ochrony danych osobowych, ochrony prywatności. Problemem współczesnych czasów nie jest to jak mamy chronić nasze dane osobowe, problemem jest to, że cały czas przetwarzamy zbyt dużo danych osobowych, zbyt dużo chcemy wiedzieć o innych. Dane są przetwarzane przez najpotężniejsze władze w społeczeństwie, które jednocześnie są najmniej wiarygodne.

Musimy pamiętać, że RODO, które jak pokazuje praktyka ostatniego roku, będzie jeszcze ewaluowało, obowiązuje tylko na terytorium UE. Nie ma analogicznych regulacji w USA, czy w Chinach. Co więcej nadal nie wiemy jak będą chronione nasze dane w Wielkiej Brytanii po Brexicie. A w świecie web, w świecie Internetu nasze dane są wszędzie, nie tylko w UE.

Każdy panel, każdy speech był przeprowadzony z udziałem gości w różnych zakątków świata, z zachowaniem parytetów. Nie było dyskusji bez udziału przynajmniej jednej kobiety. Hasłem przewodnim tegorocznego Web Summit było Women in Tech!

Katarzyna Ludwichowska

Radca prawny