Ochrona środowiska

Posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające na:

  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych zmierzających do wydania pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
  • asystę prawną w postępowaniach o przeprowadzenie przeglądów ekologicznych;
  • reprezentację prawną w sporach dotyczących wykorzystywania w reklamie i w promocji obrazu dzikiej przyrody lub w sporach o tworzenie reklam i promocji naruszających zasady ochrony środowiska oraz zasadę zrównoważonego rozwoju;
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska, w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania;
  • asystę prawną w ramach procedur tworzenia stref przemysłowych;
  • wsparcie przy realizacji prawnych wymogów środowiskowych przy prowadzonych pracach budowlanych oraz w procesie oddawania obiektu budowlanego do użytku;
  • pomoc prawną w sprawach o nałożenie administracyjnych kar pieniężnych;
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezprawnego oddziaływania na środowisko;
  • reprezentację prawną w sprawach administracyjnych dotyczących ograniczenia oddziaływania na środowiska oraz w sprawach o przywrócenie środowiska do stanu właściwego.

Katarzyna Ludwichowska – radca prawny

katarzyna.ludwichowska@kancelaria-kgg.pl

606-457-080