Kontrakty

W ramach tej fundamentalnej dziedziny prawa oferujemy:

  • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu abstrakcyjnej i indywidualnej kontroli niedozwolonych klauzul umownych, tzw. klauzul abuzywnych;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości;
  • dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
  • analizy prawne stanów faktycznych związanych z wprowadzeniem do umów postanowień dotyczących kar umownych, zadatku, odstępnego oraz innych cywilistycznych konstrukcji umownych;
  • podejmowanie postępowań sądowych zmierzających do ochrony wierzycieli w razie niewypłacalności ich dłużników (skargi pauliańskie);
  • dochodzenie roszczeń w ramach postępowań grupowych, czyli kompleksowa obsługa prawna pozwów zbiorowych;
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów cywilnoprawnych;
  • prowadzenie postępowań zmierzających do realizacji uprawnień stron umowy przedwstępnej;
  • analizę stanów faktycznych powstałych związanych z wprowadzeniem do umów zabezpieczeń cywilnoprawnych w szczególności w postaci weksli, poręczeń, gwarancji bankowych etc.;
  • prowadzenie postępowań rejestrowych w Sądowym Rejestrze Zastawów.

Powyższą specjalizacją zajmują się :


Katarzyna Ludwichowska – radca prawny

katarzyna.ludwichowska@kancelaria-kgg.pl

606-457-080

Monika Gierzyńska – radca prawny

monika.gierzynska@kancelaria-kgg.pl

601-255-566

Monika Chabel – radca prawny

monika.chabel@kancelaria-kgg.pl

693-163-006

Bartosz Gąsior – radca prawny

bartosz.gasior@kancelaria-kgg.pl

600-059-134